UVJETI KORIŠTENJA STRANICE


1.UVODNE ODREDBE


Ovim Uvjetima korištenja uređuju se prava i obveze u vezi s korištenjem web stranice MladiRade na web stranici www.mladirade.hr (dalje u tekstu: MladiRade ili Web stranica) u vlasništvu Zajednice tehničke kulture, Kutina, Augusta Šenoe 2, OIB: 54869646959 (dalje u tekstu: Društvo).
Uvjeti korištenja, kao i sve njegove izmjene i dopune koje bi uslijedile, vrijede od dana kada su objavljeni na Web stranici, te su sastavni dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog između Društva i korisnika, te obvezuju svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi web stranicu MladiRade.
MladiRade je namijenjen posredovanju u informacijama o otvorenim radnim mjestima koja objavljuje Poslodavac i tako ih čini dostupnim Posloprimcima koji žele biti informirani o otvorenim radnim mjestima, te ostalim posjetiteljima Web stranice.
MladiRade omogućuje korisnicima da ga koriste kao platformu za kreiranje, postavljanje, mijenjanje svih informacija u vezi s objavama, a koje radnje su tehnički moguće u skladu s funkcionalnošću same web stranice MladiRade.
Svako korištenje Web stranice u cijelosti ili bilo kojeg njegovog dijela koje nije u skladu s Uvjetima korištenja, smatrat će se zloupotrebom usluge koju pruža Društvo i kršenjem Uvjeta korištenja.
Društvo zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa Web stranice, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to tko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
Društvo zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu. Ako se Poslodavac ne pridržava prisilnih pozitivnih propisa, a posebice prisilnih odredaba važećeg Zakona o radu, Društvo zadržava pravo na neobjavljivanje pojedinačnog ili svih sadržaja tog Poslodavca. Društvo također zadržava pravo izmjene sadržaja u smislu ispravljanja pravopisnih pogrešaka i strukture objavljenog sadržaja, sukladno Uvjetima korištenja.

 

2. DEFINICIJE


MLADIRADE je naziv za internetski stranicu namijenjen za razmjenu podataka između fizičkih i pravnih osoba s jedne strane koje su u potrazi za radnicima, zaposlenicima, volonterima, suradnicima i sl. te fizičkih osoba s druge strane koje su u potrazi za radnim mjestom, zaposlenjem, angažmanom, volontiranjem i sl., a sve u svrhu lakše izmjene podataka te brže fluktuacije i povećanja dinamičnosti na tržištu rada.
POSLODAVAC u smislu ovih Uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća svaku fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi web stranicu MladiRade, a posebno poslodavca u smislu odredbi važećeg Zakona o radu, kao i svaku drugu fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi web stranicu MladiRade radi pronalaska izvođača i/ili izvršitelja u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno koja traži volontere, pripravnike, osoblje za stručno osposobljavanje i sl.
POSLOPRIMAC u smislu ovih Uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća svaku fizičku osobu koja koristi MladiRade radi pronalaska odgovarajućeg radnog mjesta u smislu važećeg Zakona o radu, odnosno pronalaska angažmana u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno radi pronalaska volonterskog mjesta, mjesta za stručno osposobljavanje i sl.
RADNO MJESTO u smislu ovih Uvjeta korištenja je općeniti naziv za svaku vrstu radnog mjesta, zapošljavanja, angažiranja, volontiranja, vježbeništva, pripravništva, stručnog osposobljavanja, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, i sl.
KORIŠTENJE u smislu ovih Uvjeta korištenja je svako oglašavanje oglasa za radno mjesto ili bilo koji drugi angažman od strane Poslodavca, odnosno činjenje dostupnim vlastitih osobnih podataka u cilju pronalaženja radnog mjesta ili drugog angažmana od strane Posloprimca.
CJENIK je u smislu ovih Uvjeta korištenja cjenik usluga koje su dostupne na Web stranici.
OSOBNI PODATAK je u smislu ovih Uvjeta korištenja svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, a koji osobni podaci su zaštićeni prema odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
GDPR je naziv za Uredbu 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

3. SADRŽAJ OGLASA


Svi oglasi i drugi sadržaji objavljeni na Web stranici dolaze isključivo od korisnika, koji je jedini i isključivo odgovoran za točnost, istinitost i potpunost svih i bilo kojih podataka. Također, korisnik je jedini i isključivo odgovoran u pogledu svih i bilo kojih pravnih obveza u pogledu objavljenog oglasa i drugih objavljenih sadržaja, uključujući, ali se ne ograničavajući na odgovornost za povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba ili pravnu dopuštenost oglašavanja.
U skladu sa Zakonom o nedopuštenom oglašavanju (NN 43/09), zabranjeno je svako zavaravajuće oglašavanje, odnosno oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući njegovo predstavljanje, dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire pa je vjerojatno da će zbog toga utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje, odnosno da zbog toga povređuje ili je vjerojatno da će povrijediti konkurente. Nastavno, pod pretpostavkama određenim Zakonom o nedopuštenom oglašavanju (NN 43/09) zabranjeno usporedno oglašavanje, odnosno oglašavanje koje izravno ili neizravno upućuje na konkurenta, odnosno koje izravno ili neizravno upućuje na robu ili usluge konkurenta.
U skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011) zabranjena je objava oglasa koji su u vezi s obavljanjem neregistrirane djelatnosti, odnosno oglasa koji su u vezi s obavljanjem djelatnosti koja nije upisana u sudski registar ili drugi odgovarajući registar ili prijavljena nadležnim tijelima kada je to predviđeno propisima, kao i ako ne postoje zakonom propisani akti o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti ili ako je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti odlukom nadležnog tijela.
U skladu sa Zakonom o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14) zabranjeno je oglašavanje i ponuda robe ili usluga navođenjem podataka ili upotrebom izraza kojima se iskorištava ugled drugog trgovca, njegovih proizvoda ili usluga.
U skladu sa Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14), Društvo nije odgovorno za automatsku, posredničku i privremenu pohranu niti je na bilo koji način odgovorno za sadržaj pohranjenih podataka.
Također, na Web stranici nije dozvoljeno vrijeđati, omalovažavati, prijetiti ili na drugi način uznemiravati druge korisnike i posjetitelje Web stranice. Društvo ne jamči dostupnost oglasa korisnicima nakon isteka oglasa.
Društvo zadržava pravo, prema svojoj diskrecijskoj procjeni, ukloniti ili ne objaviti bilo koji oglas, koji je diskriminatoran po bilo kojoj osnovi, ili predstavlja kazneno ili prekršajno djelo, ili predstavlja osnovu za nastanak štete Društvu, drugom korisniku ili trećoj osobi ili je na drugi način nezakonit ili u suprotnosti s Uvjetima korištenja.
Društvo u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (izgled teksta, fotografija, video sadržaja i ostalog što čini oglas), pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa kao i pravo na ne objavu ili uklanjanje oglasa, i to u slučaju kada objava oglasa nije u skladu s Uvjetima korištenja ili primjenjivim propisima.

 

4. UVJETI OGLAŠAVANJA ZA POSLODAVCE


Objavljivanje oglasa ili korištenje drugih ponuđenih usluga naplaćuje se prema važećem Cjeniku objavljenom na Web stranici. Poslodavcu je dozvoljeno oglašavati isključivo jednu radnu poziciju/angažman po pojedinom oglasu.
Pretraživanje oglasa poslodavaca omogućeno je svim posjetiteljima i korisnicima Web stranice.
Poslodavac se obvezuje da će usluge objavljivanja oglasa i ostale usluge koristiti jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih radnika za svoje potrebe, bez zlouporabe baze podataka Web stranice. Pod zlouporabom baze podataka osobito se podrazumijeva kopiranje baze podataka (životopisa posloprimaca) na bilo koji medij (dakle, pohranjivanje podataka iz baze životopisa), s namjerom komercijalnog iskorištavanja ili konkuriranja uslugama koje pruža Društvo ili radi nanošenja štete Društvu ili radi korištenja na bilo koji drugi način osim za svrhe pronalaženja odgovarajućih radnika za svoje potrebe. U slučaju zlouporabe baze podataka poslodavac odgovara za cjelokupnu štetu Društvu i trećim osobama.
Poslodavcima nije dozvoljeno u oglasima navoditi uvjete koji se po bilo kojoj osnovi mogu smatrati suprotnima primjenjivim propisima ili diskriminatornima po bilo kojoj osnovi. U takvom slučaju, oglas će biti ispravljen u dijelu i u mjeri u kojoj Društvo smatra primjerenim, uz prethodnu obavijest poslodavcu.
Poslodavac je u cijelosti i isključivo odgovoran za sadržaj oglasa te točnost i potpunost svih drugih informacija koje je objavio na Web stranici.

 

5. UVJETI KORIŠTENJA ZA POSLOPRIMCE


Web stranica omogućava besplatno pretraživanje objavljenih oglasa poslodavaca te prijavljivanje na iste putem elektroničke pošte.
Posloprimac se može bez ikakve nadoknade, upoznati s objavama, njihovim trajanjem, opisom svakog pojedinačnog nepopunjenog radnog mjesta, nazivima pojedinačnih autora objava (Poslodavcima), kao i njihovim kontakt podacima i drugim sadržajem. Za vrijeme trajanja objave Posloprimac može preuzimati podatke o Poslodavcu, postavljati pitanja Poslodavcu, a sve u skladu s dostupnim opcijama.
Posloprimac je u cijelosti i isključivo odgovoran za sadržaj životopisa i prijave za posao koji šalje poslodavcu putem elektroničke pošte.

 

6. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI DRUŠTVA


Društvo nije sudionik pravnih poslova i komunikacija koje se odvijaju temeljem objavljenih oglasa na Web stranici i u koje korisnici međusobno samostalno ulaze, niti u pogledu navedenog snosi bilo kakvu izravnu ili neizravnu odgovornost.
Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja Web stranice ili korištenja drugih web stranica i sadržaja kojima se može pristupiti s Web stranice, ili kao posljedica nemogućnosti korištenja istih.
Društvo ne jamči za točnost podataka sadržanih u oglasima poslodavaca niti životopisima posloprimaca niti preuzima odgovornost za točnost ili potpunost bilo kojih podataka pruženih od strane bilo kojeg korisnika, odnosno, Društvo ne jamči:
- točnost, istinitost i potpunost oglasa i/ili životopisa ili bilo kojih podataka sadržanih u njima ili bilo kojih drugih sadržaja objavljenih od strane korisnika;
- točnost, istinitost i potpunost podataka o korisnicima;
- poslovnu sposobnost, ovlaštenje, registraciju ili postojanje bilo kojeg drugog uvjeta potrebnog u skladu s propisima.
Nadalje, Društvo ne jamči:
- da na Web stranici neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku;
- da sadržaj na Web stranici neće biti objavljen bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati intelektualna prava trećih.
Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica nemogućnosti korištenja Web stranice uslijed kvara, pogreške ili sličnog događaja.
Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja savjeta dostupnih na Web stranici (preuzetih s drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika).
Korisnik je dužan Društvu nadoknaditi sve i bilo koje troškove vezane u zahtjeve ili pravne postupke trećih osoba poduzete u vezi sa sadržajem oglasa ili drugim postupanjem korisnika


7. ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA


Prava koja se odnose na Web stranicu, uključujući tekst, audio materijal, video materijal, baze podataka i programski kod, format i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju isključivo Društvu te nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela Web stranice osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu s Društvom, niti je dozvoljeno kopirati sadržaj Web stranice u cjelini ili djelomično bez pisanog odobrenja Društva.

 

8. DOSTUPNOST OGLASA


Poslodavci su izričito suglasni da Društvo može, bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole, oglase objavljene na Web stranici koristiti, distribuirati i objaviti u svim tiskanim i internetskim izdanjima Društva, kao i na internetskim stranicama povezanih društava i poslovnih partnera te na društvenim mrežama. Također, oglase objavljene u svim tiskanim i internetskim izdanjima Društva, kao i na internetskim stranicama povezanih društava i poslovnih partnera te na društvenim mrežama, Društvo je ovlašteno bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole, objaviti na Web stranici.

 

9. MARKETING


U skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17), Društvo je ovlašteno upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte svojih registriranih korisnika u svrhu prodaje proizvoda i usluga i za izravnu promidžbu, uključujući slanje newslettera


10. OBJAVA UVJETA KORIŠTENJA


Uvjeti korištenja su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) objavljeni na Web stranici.

 

11. PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA


Društvo je ovlašteno u svakom trenutku izmijeniti Uvjete korištenja, Web stranicu i/ili bilo koje sadržaje u njima dostupne te su korisnici dužni upoznati se sa svim izmjenama Uvjeta korištenja. Izmjene Uvjeta korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na Web stranici. Korištenjem Web stranice, smatra se da je korisnik pristao na izmijenjene Uvjete korištenja.

 

12. PRAVA POTROŠAČA


Za eventualne reklamacije i prigovore, potrebno je obratiti se pisanim putem na adresu elektroničke pošte hello@mladirade.hr ili na adresu Društva – Augusta Šenoe 2, 44320 Kutina). Društvo će na reklamaciju odnosno prigovor odgovoriti u roku od 15 dana.

 

13. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST


Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvog spora vezanog za tumačenje, sadržaj, primjenu ili kršenje Uvjeta korištenja, bit će nadležan sud u Zagrebu, Hrvatska.

Ova stranica koristi kolačiće.

Kako bi ova web stranica ispravno radila i kako bismo poboljšali vaše iskustvo, koristimo kolačiće. Za detaljnije informacije, molimo pogledajte našu Politiku upotrebe kolačića.

  • Potrebni kolačići omogućuju osnovnu funkcionalnost. Web stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića i može se onemogućiti samo promjenom postavki vašeg preglednika.